Εµπορικό ∆ίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί κλάδο του ιδιωτικού δικαίου που στο εσωτερικό του ενσωματώνει πολλές διατάξεις που έχουν χαρακτήρα δημοσίου δικαίου (όπως π.χ. οι διατάξεις περί εμπορικής πτωχεύσεως).  Η ίδρυση εταιρειών, η νόμιμη και έγκυρη κυκλοφορία αξιογράφων, τα εμπορικά σήματα, αλλά και το δίκαιο προστασίας καταναλωτή  είναι μόνο μερικά από τα πιο σημαντικά επιστημονικά  πεδία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Εμπορικό Δίκαιο.

Το γραφείο μας έχοντας πρωτίστως  εξασφαλίσει τη συστηματική ενημέρωση σχετικά με τη  νομοθεσία  και τη  νομολογία  αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και την εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών, Επιτροπών και Δικαστηρίων σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου των εντολέων μας  ανάλογα με τις ανάγκες τους .  

Ειδικότερα:

  • Εκπροσωπούμε με επάρκεια κάθε συναλλασσόμενο  σε εμπορική πράξη όπως μέλη εταιρειών, διοικητικά όργανα αυτών αλλά και τρίτους συναλλασσόμενους με εμπόρους , όπως  π.χ καταναλωτές .
  • Υποστηρίζουμε συμβουλευτικά επιχειρήσεις καλύπτοντας τις νομικές τους ανάγκες τους σε κάθε στάδιο της εμπορικής του δραστηριότητας  και ανάλογα με τη φύση αυτής, όπως ενδεικτικά η διαδικασία της πώλησης  προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τόσο τη σύνταξη νομικών κειμένων και συμβάσεων που απαιτούνται για την εν γένει  λειτουργία τους, για τη διαφήμιση- προώθηση προϊόντων και  υπηρεσιών όσο και την εκπροσώπησή τους σε περίπτωση  κατά την οποία προκύπτουν θέματα  εφαρμογής  υποχρεώσεών τους και δικαιωμάτων τους.
  • Ειδικευόμαστε στη σύσταση- τροποποίηση – μετατροπή – λύση κάθε τύπου εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, αφανής εταιρία, κοινοπραξία κλπ), όπως επίσης στη διεκπεραίωση όλων των νομικών διεργασιών και παροχή συμβουλών αναφορικά με θέματα του καθημερινού εταιρικού βίου (διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων, συνέλευση εταίρων, αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης)
  • Αναλαμβάνουμε την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (εξωδικαστική επίλυση διαφορών, έκδοση διαταγών πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων -συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, κτλ-, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης -κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κτλ.)
  • Αναλαμβάνουμε με επιτυχία τη διεκπεραίωση διαφορών που απορρέουν από αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν κλπ) 
  • Εξειδικευόμαστε σε υπηρεσίες που αφορούν το εμπορικό σήμα και ειδικότερα σε υπηρεσίες ελέγχου, καταχώρισης και ενημέρωσης σχετικά με την  προστασία Σήματος, στη σύνταξη  σύμβασης παραχώρησης Σήματος, στη σύνταξη ανακοπών και προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Σημάτων και των αρμοδίων Δικαστηρίων, καθώς και σε νομικές ενέργειες προστασίας Επωνυμίας, συμβουλευτική  υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση  σχετικά με τα ανωτέρω αντικείμενα. 
  • Αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη επιχειρήσεων, εταιρειών, νομικών προσώπων ή και φυσικών προσώπων σε προγράμματα συμμόρφωσης με βάση το Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), καθώς επίσης παρέχουμε υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO).
  • Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ. αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών, διαταγών πληρωμής, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων  κλπ.