Εργατικό ∆ίκαιο

Εργατικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου κλπ. Οι κανόνες του εργατικού δικαίου καθορίζουν τις υποχρεώσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως επίσης και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων έναντι του Κράτους.

Το γραφείο μας με εμπειρία και ιδιαίτερη ευαισθησία χειρίζεται και παρακολουθεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας:

Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις έργου, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας με διαγωνισμό, με δοκιμή, με προσχώρηση, ειδικές συμβάσεις εργασίας με ΑΜΕΑ, καταγγελίες σύμβασης.

  • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.
  • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.
  • Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά νπιδ και νπδδ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.
  • Προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας, ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, διεκδίκηση δικαιωμάτων απορρεόντων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
  • Παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας.