20 + 1 «κόκκινες» ερωτήσεις ενός απεγνωσμένου δανειολήπτη

Άρθρο στο www.newmoney.gr, 01.07.2014

Υπάρχει λύση; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που τις τελευταίες  ημέρες απασχολεί όλους τους δανειολήπτες, μετά την ανακοινωθείσα πράξη της  Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων. Ως  δικηγόρος και νομικός συμπαραστάτης πολλών απλών ανθρώπων αλλά και επιχειρήσεων  που ζουν καθημερινά με το άγχος των καθυστερημένων δόσεων και των απειλητικών  μέτρων των Τραπεζών, επιχειρώ να μεταφέρω τις δεκάδες ερωτήσεις που δέχομαι από  απεγνωσμένους και φοβισμένους συνανθρώπους μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι πέρα από την όποια κριτική-που άλλωστε- είναι πάντα αρκετά εύκολη, το σημαντικότερο και το πιο αποτελεσματικό είναι να δοθούν συγκεκριμένες και κατανοητές απαντήσεις στα ερωτήματα που βασανίζουν τον  Έλληνα δανειολήπτη.

 1. Αυτή η πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος είναι  υποχρεωτική για όλες τις Ελληνικές Τράπεζες;

Ο θεσπιζόμενος Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή  του Ν.4224/2013 και εφαρμόζεται σε κάθε ίδρυμα το οποίο παρέχει πιστώσεις στην  Ελλάδα. Με τον Κώδικα θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται  βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν στόχο την ενίσχυση του κλίματος  εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και  ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση  να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις  ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων  σε καθυστέρηση ή των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τελικό σκοπό, να  διασφαλιστεί η επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.

 1. Δηλαδή θα υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους  δανειολήπτες;

Κάθε ίδρυμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, οφείλει μεταξύ άλλων: (α) Να θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, με  κατηγοριοποίηση δανείων και δανειοληπτών, και (β) Να διασφαλίζει ότι επιτρέπεται  ο χειρισμός κάθε μεμονωμένης περίπτωσης δανειολήπτη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη  πληροφόρηση.

 1. Ωχ! Πάλι θα με παίρνουν συνέχεια στο τηλέφωνο, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα;

Όχι! Η κάθε τράπεζα υποχρεούται να Θεσπίσει λεπτομερώς  καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες επικοινωνίας . Διασφαλίζεται ότι η  επικοινωνία διεξάγεται με ειλικρίνεια και πνεύμα καλής συνεργασίας, ενθαρρύνοντας τη νέα επικοινωνία. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η επικοινωνία με τον  δανειολήπτη γίνεται σε λογικές ώρες, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

 1. Τι σημαίνει «συνεργάσιμος δανειολήπτης». Μου θυμίζει  παλιούς κινηματογραφικούς ήρωες που ενσάρκωναν τους «συνεργάτες» των Γερμανών  κατακτητών;

Πράγματι, ο όρος ενεργοποιεί τα κατοχικά αντανακλαστικά, αλλά  στη πραγματικότητα αποσκοπεί στην επισήμανση του ρόλου του δανειολήπτη που μαζί  με τη Τράπεζα βρίσκουν λύσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης «συνεργάσιμος δανειολήπτης» είναι αυτός που:

α) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία  με την τράπεζα, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας β) απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές της  τράπεζας, εντός μίας εβδομάδας, γ) προβαίνει  σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τη τρέχουσα  οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους, δ) προβαίνει εκουσίως, σε πλήρη και ειλικρινή  γνωστοποίηση πληροφοριών, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην  μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα  περιέλθουν σε γνώση του (πχ πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση  νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του [κληρονομιά  κλπ], ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων  κλπ), ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης  ανάγκης, (λ.χ. αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια ή φυσικής καταστροφής), η οποία  αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στο δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση  του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.

5. Τι σημαίνει «εύλογες δαπάνες  διαβίωσης»;

Ο υπολογισμός των ευλόγων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα  στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε  χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

H Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Household Budget Survey) είναι μία στατιστική έρευνα μέσω της οποίας συγκεντρώνονται πληροφορίες  από αντιπροσωπευτικό δείγμα των νοικοκυριών της χώρας (ανεξαρτήτως αν  έχουν δάνειο ή όχι) για όλες τις δαπάνες διαβίωσής τους, π.χ η μέση  μηνιαία δαπάνη διαβίωσης για μια τετραμελή οικογένεια έχει υπολογιστεί στο ποσό  των 1420 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τον υπολογισμό των εύλογων  δαπανών διαβίωσης, αυτές προσαυξάνονται σημαντικά για τις οικογένειες με παιδιά  ή εξαρτώμενα μέλη (οι οποίες αποτελούν και την πλειονότητα των  δανειοληπτών).

 1. Εντάξει, ποια είναι η επόμενη διαδικασία αφού γίνω «συνεργάσιμος»;

Σε περίπτωση συνεργάσιμου δανειολήπτη, τα πιστωτικά ιδρύματα, ακολουθούν τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη.

Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.

 1. Τα πράγματα πάνε άσχημα. Μέχρι τώρα, αντέχω και  πληρώνω το δάνειο. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω άλλο. Εμένα με περιλαμβάνει ο  Κώδικας;

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας προβλέπεται η έγκαιρη  επικοινωνία με τον δανειολήπτη που αφορά δάνειο με ενδείξεις πιθανής  καθυστέρησης. Ειδικότερα, αν ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες  ή έχει βάσιμες εκτιμήσεις ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες  στο μέλλον και εκτιμά ότι είναι πιθανόν να εισέλθει σε κατάσταση καθυστέρησης, τότε μπορεί να δηλώσει εγγράφως στο πιστωτικό ίδρυμα ότι επιθυμεί να εισέλθει  στις διατάξεις της ΔΕΚ. Επίσης, ακόμα και όταν το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα έχει  βάσιμες εκτιμήσεις ότι ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ή ότι  θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, επιχειρεί επικοινωνία συμβουλευτικού χαρακτήρα μαζί  του, ώστε να εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές.

 1. Δεν πλήρωσα την τελευταία δόση τι  γίνεται;

Αν πρόκειται για δάνειο σε αρχική καθυστέρηση και η  καθυστέρηση υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και επιπλέον παρέλθουν  δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες χωρίς ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί στην  ειδοποίηση που έχει λάβει, το ίδρυμα οφείλει να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση  στον δανειολήπτη εντός των επόμενων δέκα (10) εργασίμων ημερών.

Η γραπτή ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη  παραλαβής της ειδοποίησης και τηλεφωνική κλήση για τον προγραμματισμό κατ’ ιδίαν  συνάντησης, στην οποία και θα συμφωνηθεί η επόμενη ημερομηνία επικοινωνίας για  τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης.

 1. Έχω να πληρώσω τρεις μήνες τι να κάνω;

Αν πρόκειται για δάνειο το οποίο δεν βρίσκεται σε αρχική  καθυστέρηση αλλά έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό και α) αν η καθυστέρηση έχει  υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και επιπλέον παρέλθουν δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή της ως άνω γραπτής ειδοποίησης χωρίς ο  δανειολήπτης να ανταποκριθεί ή η τεθείσα προθεσμία για να συμφωνήσει με αρχικώς  προταθείσα λύση ρύθμισης ή εναλλακτική αυτής ή β) αν η καθυστέρηση υπερβεί τις  ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ή τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, ρυθμισμένου ήδη  ή μη δανείου, δεν έχουν καταβληθεί ολοσχερώς, χωρίς παράλληλα να βρίσκεται σε  εξέλιξη διαδικασία με σκοπό τη συμφωνία εναλλακτικής λύσης ρύθμισης, παρά τις  ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί, με βάση τα παραπάνω, τότε το ίδρυμα οφείλει να  αποστείλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από το πέρας των παραπάνω  προθεσμιών, προειδοποιητική επιστολή στον δανειολήπτη για την  προοπτική και τις συνέπειες του χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως μη  συνεργάσιμου.

 1. Τώρα… το δάνειο μου δεν εξυπηρετείται εδώ και καιρό. Εμένα με πιάνει;

Αν το δάνειο βρίσκεται ήδη σε καθυστέρηση κατά τη θέση σε  ισχύ του κώδικα, και αν η καθυστέρηση υπερβαίνει ήδη τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες αποστέλλεται η γραπτή ειδοποίηση που αφορά την αρχική  καθυστέρηση και παρέχεται προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον  δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υποβάλλοντας την Τυποποιημένη  Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης στο ίδρυμα. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, αποστέλλεται η προειδοποιητική επιστολή για την προοπτική και τις συνέπειες του  χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου.

 1. Δηλαδή, πώς να τους αποδείξω ότι δεν τα βγάζω  πέρα;

Το πιστωτικό ίδρυμα καλεί το δανειολήπτη να συμπληρώσει την  τυποποιημένη κατάσταση οικονομικής πληροφόρησης, η οποία παρέχει τα ελάχιστα  απαιτούμενα στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης ώστε να συσχετισθούν με την  έννοια των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης». Επίσης, με την υποβολή της κατάστασης  αυτής, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 15 εργασίμων ημερών, το πιστωτικό  ίδρυμα μπορεί να ζητά από το δανειολήπτη τα αναγκαία δικαιολογητικά προς  επιβεβαίωση των πληροφοριών που αναφέρονται στην ως άνω κατάσταση.

 1. Εντάξει, μπορεί πλέον να μην πληρώνω, αλλά μέχρι τώρα  ήμουν “κύριος”. Παίζει ρόλο;

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων, ώστε να καταλήξει το πιστωτικό ίδρυμα στη προτεινόμενη ρύθμιση, λαμβάνονται υπ’ όψιν διάφορα στοιχεία μεταξύ των οποίων και το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς  του δανειολήπτη.

 1. Η επιχείρηση δεν πήγε καλά. Έχω όμως σχέδια, αν με  βοηθούσαν λίγο…

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων, ώστε να καταλήξει το πιστωτικό ίδρυμα στη προτεινόμενη ρύθμιση, και ειδικά αν ο  δανειολήπτης αποτελεί επιχείρηση, λαμβάνεται υπ’ όψιν και αξιολογείται ιδιαίτερα  μεταξύ άλλων και το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης  της επιχείρησης.

 1. Ο όμιλός μας δραστηριοποιείται σε μια νέα τεχνολογία. Πιστεύουμε ότι οι προοπτικές είναι πολύ καλές. Θέλουμε στήριξη.

Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να λάβει υπ’ όψιν και να  αξιολογήσει ιδιαίτερα μεταξύ άλλων και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της  επιχείρησης καθώς τις όποιες εκτιμούμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, οι οποίες  συνηγορούν υπέρ της εκτίμησης ότι υφίσταται δυνατότητα εξυπηρέτησης του  ανειλημμένου χρέους.

 1. Ποιοι είναι οι τρόποι ρύθμισης?

Οι τύποι ρύθμισης διακρίνονται σε 3 τμήματα και είναι οι  ακόλουθοι:

ΤΜΗΜΑ 1- ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν διάστημα μέχρι 5 ετών και  επιλέγονται κυρίως σε περιπτώσεις προσωρινών οικονομικών δυσχερειών και είναι οι  εξής:

 • τόκοι μόνο

 • μειωμένες δόσεις

 • περίοδος χάριτος

 • αναβολή πληρωμής δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα

 • τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου, συνήθως μέσω συμφωνίας  ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και διατήρηση της απαίτησης για το άληκτο  υπόλοιπο

 • κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του  προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.

ΤΜΗΜΑ 2- ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν περίοδο άνω των 5 ετών, με στόχο  τη μείωση της δόσης, σε συνδυασμό ενδεχομένως με αύξηση του αριθμού τους και  παράταση του χρόνου αποπληρωμή και είναι οι εξής:

 • μόνιμη μείωση του επιτοκίου

 • αλλαγή τόκου επιτοκίου (από κυμαινόμενο σε σταθερό ή  αντίστροφα)

 • παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου

 • διαχωρισμός της χορήγησης

 • μερική διαγραφή χρεών, ώστε να διαμορφωθείς σε ύψος που  εκτιμάται ότι είναι δυνατόν αν εξυπηρετηθεί ομαλά

 • πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη

 • λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης και ειδικότερα αλλαγή  της διοίκησης της επιχείρησης όταν το πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί την επιχείρηση  βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς τη  κατεύθυνση αυτή (συνδυαστικά μόνο με άλλους τύπους).

 • συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο, με  αποτέλεσμα το πιστωτικό ίδρυμα να καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης και το  υπόλοιπο του χρέους να εξυπηρετείται από τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του  δανειολήπτη.

ΤΜΗΜΑ 3- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν την μεταβολή του είδους της  συμβατικής σχέσης μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη ή το τερματισμό  αυτής και είναι οι εξής:

 • εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου στο πιστωτικό ίδρυμα  και ταυτόχρονη συμφωνία διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου

 • μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση, με μεταβίβαση της  κυριότητας του ακινήτου στο πιστωτικό ίδρυμα και υπογραφή σύμβασης  χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του δίνει τη δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης του  εν λόγω ακινήτου για ορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 5 έτη)

 • πώληση και ενοικίαση, με μεταβίβαση του ακινήτου είτε στο  πιστωτικό ίδρυμα είτε σε τρίτον και παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο  ακίνητο έναντι μισθώματος για ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως 3 ετών)

 • μεταβίβαση/ πώληση του δανείου σε άλλου ίδρυμα, πιστωτή ή  χρηματοδοτικό σχήμα

 • ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας

 • διαχείριση σε εκκαθάριση (πτωχευτική διαδικασία)

 • ρευστοποίηση εξασφαλίσεων (μετά τη καταγγελία της δανειακής  σύμβασης)

 • δικαστικές ενέργειες σε περίπτωση απουσίας ή εξάντλησης των  εξασφαλίσεων.

 1. Υπάρχουν μόνο αυτές?

Οι ως τύποι ρυθμίσεων και εναλλακτικές αναφέρονται ενδεικτικά  και δεν αποτελούν εξαντλητική παράθεση όλων των δυνατών τύπων ρύθμισης.

 1. Δηλαδή, η Τράπεζα θα μου προτείνει μια λύση και εγώ  δεν μπορώ να αντιπροτείνω κάτι άλλο;

Κατόπιν της πρότασης του πιστωτικού ιδρύματος σχετικά με τις  εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης, ο δανειολήπτης  ενημερώνεται ότι μπορεί να παράσχει τη συναίνεσή του εντός εύλογης προθεσμίας, όχι μικρότερης των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, στην προτεινόμενη ή σε μία  από τις προτεινόμενες λύσεις ή να αντιπροτείνει γραπτώς ή να δηλώσει γραπτώς ότι  αρνείται να συναινέσει με οποιαδήποτε πρόταση, εντός χρονικού διαστήματος όχι  μικρότερου των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών.

 1. Και αν δεν δεχτώ;

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν δεχθεί τις προτεινόμενες  εναλλακτικές μπορεί να αντιπροτείνει κάποια άλλη ρύθμιση ή ακόμα και να δηλώσει  γραπτώς ότι δεν συναινεί σε οποιαδήποτε πρόταση εντός χρονικού διαστήματος όχι  μικρότερου των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Στη περίπτωση αυτή το πιστωτικό  ίδρυμα υποχρεούνται να ανταποκρίνεται στον δανειολήπτη, γραπτώς, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της τυχόν άρνησης συναίνεσής του, εκφράζοντας την προθυμία του να τον καλέσει, εκ νέου, προκειμένου να  αξιολογηθούν άλλες λύσεις, εάν είναι εφικτό, ή εξηγώντας του τους λόγους, για  τους οποίους τούτο δεν είναι εφικτό.

 1. Μπορώ να μην αποδεχτώ και να υποβάλλω  ένσταση;

Στη περίπτωση μη συναίνεσης του δανειολήπτη και αν δεν είναι  εφικτό να αξιολογηθούν άλλες λύσεις, το πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιεί στον  δανειολήπτη το δικαίωμα του να υποβάλλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων του  ιδρύματος εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την τελευταία ως άνω γνωστοποίηση  εκ μέρους του ιδρύματος, σχετικά με το ανέφικτο άλλων λύσεων.

 1. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Οι τράπεζες φταίνε που  μου δάνεισαν! Τι θα μου κάνουν;

Στη περίπτωση αυτή, ο δανειολήπτης θα κατηγοριοποιηθεί ως μη  συνεργάσιμος και συνεπεία αυτού το ίδρυμα οφείλει να τον ενημερώσει για το  γεγονός αυτό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών γραπτώς με βεβαίωση παραλαβής, και  να γνωστοποιήσει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής:

(α) Το γεγονός ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος και  τον/τους ειδικότερο/-ους λόγους για την κατάταξή του ως μη συνεργάσιμου.

(β) Τις λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, με βάση  το οποίο το ίδρυμα θα κινήσει τυχόν νομικές διαδικασίες (π.χ. ρευστοποίησης ή  δέσμευσης εξασφαλίσεων).

(γ) Εκτίμηση του κόστους που αυτές συνεπάγονται για τον  δανειολήπτη.

(δ) Την αναμενόμενη επίπτωση στην πιστοληπτική διαβάθμιση του  δανειολήπτη,

με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες του ιδρύματος.

(ε) Τον κίνδυνο εκποίησης από το ίδρυμα τυχόν εξασφαλίσεων  που έχουν παρασχεθεί από τους εγγυητές.

(στ) Το γεγονός ότι ο δανειολήπτης και τυχόν εγγυητές  εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την ενδεχόμενη  εκποίηση εξασφαλίσεων, καθώς και τον τρόπο και το επιτόκιο που αυτό θα  εκτοκίζεται.

(ζ) Το γεγονός ότι τυχόν ανώτατα όρια χρεώσεων ή και  προσαυξήσεων, προβλεπόμενα στη σύμβαση, μπορεί να παύσουν να ισχύουν και έχουν  εφαρμογή λοιπές ισχύουσες νομικές ή και κανονιστικές διατάξεις.

 1. Είμαι εγγυητής. Με  πιάνει;

Κάθε διάταξη που αφορά δανειολήπτη θεωρείται ότι εφαρμόζεται  και επί του εγγυητή εφ’ όσον προβλέπεται ήδη ρητά από τη δανειακή σύμβαση ότι ο  εγγυητής υποκαθιστά τον δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια  αυτής. Ακόμα όμως και ανεξάρτητα από το εάν προβλέπεται ρητά από τη δανειακή  σύμβαση ότι ο εγγυητής υποκαθιστά τον δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του καθ’ όλη  τη διάρκεια αυτής, και πάλι οι εν λόγω διατάξεις καλύπτουν και τον εγγυητή αν  έχουν υλοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη Δ.Ε.Κ. ενέργειες μεταξύ ιδρύματος  και δανειολήπτη, συμπεριλαμβανομένης της Διαδικασίας Διαχείρισης Ενστάσεων και  δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ ιδρύματος και  δανειολήπτη.

Γιώργος Π. Κουντούρης | Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Δημοσίευση: 20 + 1 «κόκκινες» ερωτήσεις ενός απεγνωσμένου δανειολήπτη | newmoney.gr