∆ιοικητικό ∆ίκαιο

Το διοικητικό δίκαιο, αποτελεί κλάδο του δημοσίου δικαίου  που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών και της Δημόσιας Διοίκησης, με την οποία εννοείται το σύνολο των Διοικητικών Οργάνων αλλά και των Δημοσίων Νομικών Προσώπων κατά το μέρος που ενσωματώνουν ενταγμένα σε αυτά διοικητικά όργανα. 

Κατά  την άσκηση της δραστηριότητάς της, η Διοίκηση προβαίνει, δια των οργάνων της, στην παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού νομικών πράξεων, μέσω των οποίων  εκφράζει τη βούλησή της να επιδράσει στις έννομες σχέσεις που υφίστανται ή και ειδικότερα να μεταβάλει την έννομη τάξη. 

Οι πράξεις επομένως που προέρχονται από τη Διοίκηση, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: αφενός οι πράξεις που εκδίδει η Διοίκηση, στο πλαίσιο κανόνων ιδιωτικού δικαίου, και αφετέρου οι πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο κανόνων του διοικητικού δικαίου, οι οποίες με τη σειρά τους κατηγοριοποιούνται στις μονομερείς-όταν αποτελούν προϊόν αποκλειστικά της βούλησης της Διοίκησης-, και στις συμβάσεις– όταν αποτελούν προϊόν της σύμπτωσης της βούλησης της Διοίκησης  και ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημόσιων ή ιδιωτικών. 

Όλες οι μονομερείς πράξεις της Διοίκησης επιδρούν στην έννομη τάξη, αλλά δεν την μεταβάλλουν όλες, παρά μόνο εκείνες που θεσπίζουν έναν κανόνα δικαίου, που εισάγουν δηλαδή στην έννομη τάξη μία νέα νομική ρύθμιση, στο πλαίσιο εννόμων σχέσεων που διέπονται από το διοικητικό δίκαιο (διοικητικές πράξεις με την τεχνική έννοια του όρου).  Επομένως τα βασικά χαρακτηριστικά μιας διοικητικής πράξης είναι τα εξής: 

  • Μονομερής θέσπιση κανόνα δικαίου
  • Προέλευση από διοικητικό όργανο
  • Μεταβολή της έννομης τάξης, με τη ρύθμιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
  • Επιδίωξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο διατάξεων διοικητικού δικαίου. 

Η σημαντικότερη διάκριση των διοικητικών πράξεων είναι σε α)κανονιστικές πράξεις και β) σε ατομικές πράξεις, εάν αυτές θεσπίζουν έναν απρόσωπο ή ατομικό κανόνα δικαίου αντίστοιχα. Ως κανονιστικές πράξεις ορίζονται αυτές που εμπεριέχουν έναν απρόσωπο κανόνα δικαίου, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν εφαρμογής επί οποιοδήποτε προσώπου συγκεντρώνοντος ορισμένων προϋποθέσεων, με τις οποίες χαρακτηρίζεται ορισμένη κατηγορία προσώπων. Από την άλλη πλευρά, είναι αυτές που περιέχουν έναν ατομικό κανόνα δικαίου, μία ρύθμιση ατομικές πράξεις απολύτως εξατομικευμένη και συγκεκριμένη, η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, με αναφορά στοιχείων καθοριστικών της ταυτότητάς του. 

Το γραφείο μας λόγω της συστηματικής ενασχόλησης με τη νομοθεσία και τη νομολογία, αναλαμβάνει την δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, τόσο από την πλευρά των φυσικών προσώπων όσο και του Δημοσίου. Μάλιστα έχουμε συνδράμει καταλυτικά και στην τελεσφόρηση δημόσιων διαγωνισμών τεράστιας οικονομικής και πολιτικής σημασίας. 

Ειδικότερα: 

  • Συντάσσουμε και υποβάλουμε διοικητικές προσφυγές σε προδικαστικό στάδιο (αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές, ειδικές προσφυγές αλλά και ενδικοφανείς προσφυγές) ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
  • Συντάσσουμε  και καταθέτουμε προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης αλλά και αγωγές, όπως και κάθε ένδικο μέσο, κατά των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
  • Παρέχουμε νομικές συμβουλές και κατευθύνουμε τον πελάτη με γνώμονα το συμφέρον του και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης για εκείνον. 
  • Προβαίνουμε σε έλεγχο της νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και ακολουθώντας τη νομολογία των δικαστηρίων μας και συντελούμε στην τελεσφόρηση αυτών, εκπροσωπώντας δικαστικώς και εξωδίκως, σε όλα τα στάδια τους συμβαλλόμενους που αναλαμβάνουμε, είτε το Δημόσιο είτε τους ιδιώτες.