Εκλογικό Δίκαιο

Οι εκλογές τόσο σε επίπεδο νομικής υποστήριξης εκλογικού συνδυασμού όσο και σε επίπεδο νομικής υποστήριξης μεμονωμένου υποψηφίου απαιτούν αφενός προληπτική μερίμνα και αφετέρου δικαστική προστασία.  

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας η νομική συνδρομή αφορά  την νομική προετοιμασία της  αίτησης υποψηφιότητας ή της κατάθεσης συνδυασμού, τον έλεγχο κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, την εφαρμογή του ορίου ποσόστωσης, την διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων, τους όρους προβολής, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας κλπ. Πλέον μετά τις ρυθμίσεις του GDPR και με δεδομένο ότι ο κάθε υποψήφιος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα εκλογέων απαιτείται υιοθέτηση των σχετικών διατάξεων και συμμόρφωση των υποψηφίων με τον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  

Αρμόδια δικαστήρια ελέγχου των εκλογικών διαφορών είναι τα διοικητικά δικαστήρια, οι δε προθεσμίες που προβλέπονται για την άσκηση των καταλλήλων ένδικων βοηθημάτων και μέσων είναι πολύ σύντομες. Η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος ή η σειρά εκλογής αποτελούν αντικείμενο της εκλογικής δίκης. Το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να αμφισβητηθεί και να ακυρωθεί ή να μεταρρυθμιστεί  δικαστικά εφόσον σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κώλυμα εκλογιμότητας ή εφόσον διαπιστώνεται  παράβαση του νόμου ή πλημμέλεια της εκλογής (άρθρ.246 ΚΔΔ).

Η παράβαση νόμου μπορεί να προκύψει κατά την προεκλογική διαδικασία, τη διαδικασία κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών ή και μετεκλογικά.

Η νομοθεσία προβλέπει ποιος έχει το δικαίωμα ένστασης και κατά ποιού μπορεί να στραφεί. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης παρέμβασης υπέρ της διατήρησης της προσβαλλόμενης πράξης.   

Για την υποβολή ένστασης ενώπιον του διοικητικού Δικαστηρίου είναι απαραίτητη η νομική συνδρομή αφού η ένσταση ασκείται με δικόγραφο που αναφέρει απαραίτητα και με σαφήνεια συγκεκριμένους λόγους ακύρωσης, διαφορές σταυροδοσίας, αριθμούς πρακτικών εκλογής, τους εκλογικούς συνδυασμούς και τους επικεφαλής τους, τα πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται η εκλογή κλπ . Περαιτέρω, προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στον ορθό τρόπο επίδοσης του δικογράφου. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει  στη περίπτωση κατά την οποία αναφύονται ζητήματα άκυρων ψηφοδελτίων, λανθασμένη προσμέτρηση σταυρών επιλογής και διαφορές μεταξύ βιβλίων εφορευτικής επιτροπής και πρακτικών. 

Οι σχετικές διατάξεις ρυθμίζουν τα θέματα της κύριας διαδικασίας(υποβολή υπομνήματος μέσα σε ρητές προθεσμίες), άσκηση αντένστασης κλπ. Με την έκδοση της δικαστική απόφασης είτε ακυρώνεται η εκλογή είτε μεταρρυθμίζεται αν κατά την εκδίκαση της ένστασης το δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι εκλεγέντες  δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή ότι είχαν κάποιο κώλυμα  εκλογιμότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση , ανακηρύσσει ως εκλεγομένους τους επόμενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους. Ενώ αν διαπιστώσει εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της σωστής αρίθμησής τους, εκείνους που εκλέγονται(259§2).

Το γραφείο μας παρέχει αφενός συμβουλευτική νομική υποστήριξη, όσο και δικαστική νομική συνδρομή. Είναι αλήθεια ότι με την ουσιαστική και επιμελή τήρηση των σχετικών διατάξεων έχουν κατά καιρούς αλλάξει χέρια βουλευτικές έδρες, έδρες δημοτικών συμβούλων καθώς και ολόκληρες δημοτικές αρχές.  Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε όμως ότι είναι απολύτως απαραίτητη η σχετική οργάνωση του συνδυασμού ή του υποψηφίου. Εκλογικοί αντιπρόσωποι, αριθμοί εκλογικών τμημάτων, αύξοντες αριθμοί ψηφοδελτίων, καταγεγραμμένοι σταυροί προτίμησης κλπ, αποτελούν για μας τη κρίσιμη βάση για τη σύνταξη ενός δικογράφου με βάσιμες και ισχυρές πιθανότητες ευδοκίμησης.  

Εμείς λέμε στους πελάτες μας « Εσείς θα κερδίσετε τις εκλογές και μείς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα τις χάσετε »