Το γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο «Γιώργου Κουντούρη και Συνεργατών» ιδρύθηκε στον Πειραιά από τον Πέτρο Κουντούρη το 1955. Το 2000 μετά την ανακήρυξη του Πέτρου Κουντούρη ως επίτιµου µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο Γιώργος Κουντούρης ανέλαβε τη διεύθυνση του γραφείου µας, επιδιώκοντας να συνεχίσει την επιτυχή πορεία µας. Εδώ και 63 χρόνια, οι συνεργάτες του γραφείου, όλοι έµπειροι και καταξιωµένοι δικηγόροι, ανταποκρίνονται απόλυτα στην αυξανόµενη ανάγκη για υψηλό και αξιόπιστο επίπεδο νοµικών υπηρεσιών.

Οι τοµείς δραστηριότητάς µας, εκτείνονται σε όλο το φάσµα του δικαίου και ασχολούµαστε, τόσο µε την παροχή συµβουλευτικών – προληπτικών υπηρεσιών, όσο και µε την εκπροσώπηση των πελατών µας, ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθµίδων.

Στόχος µας είναι να προσφέρουµε στους πελάτες µας, οι οποίοι είναι μεγάλες επιχειρήσεις, που διαθέτουν διάρθρωση Οµίλου, αλλά και µικρότερες εταιρείες, που παρουσιάζουν δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης, καθώς και ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και φυσικά πρόσωπα, υπηρεσίες µε ακρίβεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα

Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε ένα δικηγορικό γραφείο που να ασχολείται σε προσωπικό επίπεδο με την κάθε υπόθεση. Το γραφείο μας αποτελείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες µε άριστη εξειδίκευση στους κλάδους του δικαίου που κρίνονται αναγκαίοι για τη λειτουργία και ανάπτυξη των εταιρειών. Η λειτουργία του γραφείου µας στηρίζεται σε πρότυπα εταιρικής δοµής και νοοτροπίας, διαθέτουµε πλήρη μηχανογράφηση και σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, καθώς και µεγάλο εύρος νοµικών συγγραµµάτων, ενώ είµαστε συνδροµητές στα σηµαντικότερα ελληνικά και διεθνή νοµικά περιοδικά

Με γνώµονα τα παραπάνω οι συνεργάτες του ∆ικηγορικού Γραφείου είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµοι στον πελάτη και κυρίως αναλαµβάνουν προσωπικώς την παρακολούθηση, το χειρισµό και τη διεκπεραίωση των ανατιθεµένων υποθέσεων και αντιδικιών, προϊστάµενοι, αν χρειαστεί, οµάδας συνεργατών.