ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο άρθρο 144 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι: «1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή τα δικαστήρια αρχίζουν από την επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή μετά τη συντέλεση του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας και λήγουν στις 7 το βράδυ της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επομένης μη εξαιρετέας ημέρας. 2. Οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγράφων τρέχουν εναντίον και εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση. 3. Το Σάββατο θεωρείται για τον παρόντα Κώδικα εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το Σάββατο θεωρείται κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα. Ωστόσο, η νομολογία δέχεται ότι η έναρξη των προθεσμιών που ορίζονται από το Νόμο ή τα δικαστήρια, συντελούνται από την επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή μετά τη συντέλεση του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας, ανεξαρτήτως αν η ημέρα αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο. Μετάθεση της προθεσμίας την επομένη ημέρα πραγματοποιείται στη περίπτωση που η τελευταία μέρα της λήξης της προθεσμίας είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, οπότε τότε η προθεσμία λήγει την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Προς επίρρωση των ανωτέρω υποστηριχθέντων παρατίθεται απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 555/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου εξετάζεται το ζήτημα του χρόνου αφετηρίας της προθεσμίας για την άσκηση έφεσης επί εκδοθείσης οριστικής απόφασης επί εργατικών διαφορών. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: «Οι οριστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών υπόκεινται σε έφεση, η οποία ασκείται, σύμφωνα με το άρθρο 518 παρ.1 ΚΠολΔ, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της απόφασης που περατώνει τη δίκη, εφόσον ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα. Η προθεσμία της έφεσης αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της απόφασης που περατώνει τη δίκη στο διάδικο ή στο νόμιμο αντιπρόσωπο ή στον αντίκλητο αυτού. Η ημέρα αυτή αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας της έφεσης ανεξαρτήτως αν είναι εξαιρετέα ή Σάββατο. Σύμφωνα δε με το άρθρο 144 παρ. 1 ΚΠολΔ, λήγει την 7 μμ ώρα της 30ης ημέρας και αν η τελευταία ημέρα είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, η προθεσμία λήγει την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας (Σαμουήλ Σαμουήλ Η έφεση ΣΤ` έκδοση παρ. 375 και 384). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 532 ΚΠολΔ, αν η έφεση δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα, το δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως».

Συμπερασματικώς η έναρξη προθεσμίας συντελείται από την επομένη της επίδοσης ή γενικώς του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας, ανεξαρτήτως αν η ημέρα αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο.

Σκλαβουνάκη Κατερίνα

Δικηγόρος LLM