Πότε απαλλάσσεται ο μεσεγγυούχος;

Η διάταξη του 943 παρ. 6 ΚΠολΔ, η οποία εισήχθη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το άρθρο 19 του ν. 4055/2012 δημιουργεί μία ιδιότυπη παραγραφή του δικαιώματος κυριότητας του καθ’ου στα υπό μεσεγγύηση πράγματα. Διαφορετικά και εάν θεωρείτο ότι ο καθ’ου δε χάνει το δικαίωμα κυριότητας που έχει στα υπό μεσεγγύηση πράγματα, θα οδηγούμασταν στο άτοπο ο καθ’ου να μην έχει δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση των πραγμάτων σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 943 παρ. 6 ΚΠολΔ, αφού η σχετική του αξίωση προς απόδοση έχει παραγραφεί, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να στραφεί ποινικά εναντίον του μεσεγγυούχου υποβάλλοντας μήνυση για κλοπή ή υπεξαίρεση. Όμως ακριβώς ο νομοθέτης επιθυμούσε να περιορίσει την ευθύνη του μεσεγγυούχου στην περίπτωση που ο καθ’ου η εκτέλεση αδιαφόρησε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (6 μηνών) να παραλάβει τα πράγματά του, και για το λόγο αυτό θέσπισε τη συγκεκριμένη διάταξη και δε θα ήταν λογικό ο μεσεγγυούχος να υπέχει ποινική ευθύνη στην περίπτωση που έχει παραγραφεί η αξίωση του καθ’ου για απόδοση των υπό μεσεγγύηση πραγμάτων. Μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 19 του Ν. 4055/2012 αναφέρεται επί λέξει ότι: «Επίσης στην άμεση εκτέλεση ακινήτου, κατά την αποβολή ενός μισθωτή από μισθωμένο ακίνητο με αναγκαστική εκτέλεση, είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, αυτός να αποκομίζει όλα τα χρήσιμα αντικείμενα, και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα έξοδα μεταφοράς τους να εγκαταλείπει σωρεία κινητών που είναι ουσιαστικά άχρηστα (παλαιά είδη οικοσκευής ή μηχανήματα μη σύγχρονης τεχνολογίας, υλικά συσκευασίας κ.λπ.)» και επίσης αναφέρεται ότι: «……Πρέπει συνεπώς η νομοθεσία μας να τροποποιηθεί ώστε η υποχρέωση αναγκαστικής φύλαξης που αναλαμβάνει ο εκμισθωτής ενός ακινήτου, να μην ισχύει επ’άπειρον, αλλά κάθε αξίωση του μισθωτή εναντίον του να παραγράφεται αυτόματα και χωρίς καμιά προσφυγή σε δαπανηρές διαδικασίες, ένα εξάμηνο από την αποβολή…». Συνεπώς θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο καθ’ου χάνει το δικαίωμα κυριότητας επί των πραγμάτων που τέθηκαν σε μεσεγγύηση μετά την πάροδο 6 μηνών από την αποβολή.

Κατερίνα Σκλαβουνάκη,

Δικηγόρος LLM