Διαζύγιο

Ως διαζύγιο νοείται η λύση του γάμου, συνεπεία της κρίσεως της σχέσης
μεταξύ των συζύγων. Το διαζύγιο, όπως και ο θάνατος, λύνουν το γάμο, δηλαδή τον καταργούν για το μέλλον και μόνο. Η λύση επομένως του γάμου, διακρίνεται της ακύρωσης αυτού, που τον ανατρέπει αναδρομικά, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων.

Το διαζύγιο δυνάμει του οποίου επέρχεται η λύση του γάμου, πραγματώνεται με δυο τρόπους, είτε συναινετικά (με έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ενώπιον συμβολαιογράφου) είτε με έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης – πρόκειται για το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Διαζύγιο κατ’ αντιδικίαν

Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία περιλαμβάνει δύο τρόπους λύσης του γάμου: τη λύση του γάμου λόγω ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών και τη λύση του γάμου λόγω διετούς διαστάσεως. 

Στην περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου σε έναν γάμο του οποίου επίκειται η λύση με διαζύγιο, κρίσιμη είναι η περιφρούρηση πάνω απ’ όλα των συμφερόντων του. Η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, η διατροφή ανηλίκου τέκνου, η επικοινωνία του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου με το τελευταίο είναι ορισμένα μόνο από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Κατόπιν αυτών και εφ’ όσον οι σχέσεις των μερών δεν είναι αρμονικές, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι αυτή της αντιδικίας ως προς τη λύση του γάμου και των ασφαλιστικών μέτρων ως προς τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου. 

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει χειριστεί πληθώρα σχετικών υποθέσεων, εκπροσωπώντας τόσο τη μητέρα όσο και το πατέρα ανηλίκων τέκνων, με εξαιρετικά αποτελέσματα, τα ποία διασφαλίζουν πάντοτε το συμφέρον και την αληθινή βούληση των τέκνων. 

Συναινετικό Διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο απλούστερος, οικονομικότερος και ταχύτερος τρόπος λύσης ενός γάμου, ο οποίος χαρίζει στους συζύγους τη δυνατότητα να επιλύσουν με μία μόνο διαδικασία όλα τα θέματα που ανακύπτουν από τον τερματισμό του γάμου τους και της εγγάμου συμβιώσεώς του και μάλιστα στο συναινετικό διαζύγιο οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι ίδιοι αποφάσεις για τα θέματα που άπτονται του οικογενειακού τους βίου, εννοώντας κυρίως τα θέματα των ανηλίκων τέκνων, τα κοινά περιουσιακά στοιχεία και την μετεγκατάσταση ενός εκ των συζύγων, υπογράφοντας ενώπιον δύο δικηγόρων ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο από κοινού συναποφασίζουν για τα ως άνω. 

Συνοπτικά, προκειμένου να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Αμφότεροι οι σύζυγοι που επιθυμούν την λύση του γάμου τους, κοινή συναινέσει, απευθύνονται αρχικώς στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. Κάθε σύζυγος οφείλει να απευθύνεται σε δικό του πληρεξούσιο δικηγόρο, καθώς ο νέος νόμος δεν παρέχει τη δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων από τον ίδιο δικηγόρο. Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό οι σύζυγοι δηλώνουν την επιθυμία τους για τη λύση του γάμου ενώ, εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, παράλληλα ρυθμίζουν τα ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με αυτά, με υποχρεωτική ισχύ του συμφωνηθέντος περιεχομένου για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού λαμβάνει χώρα είτε από τους συζύγους ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη, η δε Γραμματεία δίδει βεβαίωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, είτε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των συζύγων, εφόσον τους έχει δοθεί προς τούτο ειδική πληρεξουσιότητα με τη σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ενώπιον Συμβολαιογράφου, εντός μηνός πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Με την πάροδο δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους υποβάλλουν το ιδιωτικό συμφωνητικό (το οποίο φέρει τη συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου τους καθώς και τη ρύθμιση των ζητημάτων τυχόν ανηλίκων τέκνων τους) ενώπιον του επιλεχθέντος Συμβολαιογράφου, προκειμένου να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, η οποία επί της ουσίας επικυρώνει τη συμφωνία των συζύγων ως προς τη λύση του γάμου τους και ως προς τη ρύθμιση των ζητημάτων αναφορικά με τυχόν ανήλικα τέκνα τους. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον έχουν εφοδιαστεί προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, εντός μηνός από την υπογραφή της πράξης. Ως προς τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος του επικυρωμένου, πλέον, συμφωνητικού μεταξύ των συζύγων, η οποία ισχύς είναι τουλάχιστον διετής από την υπογραφή του, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

Εάν ο γάμος των συζύγων ήταν θρησκευτικός, τότε ένας εκ των συζύγων υποβάλει αίτηση, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την πνευματική λύση του γάμου, συνοδευόμενη από αντίγραφο της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου. Η παραγγελία και το αντίγραφο της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικής πράξης λύσης συνυποβάλλονται, εν συνεχεία, στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Τέλος, προσκομίζονται τα ως άνω και στο Ληξιαρχείο, στο οποίο δηλώθηκε η τέλεση του γάμου, προκειμένου να δηλωθεί, πλέον, η λύση αυτού.