Δικαστική Συμπαράσταση

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης υποβολής ενηλίκων προσώπων ή ανηλίκων που βρίσκονται υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία κατά το τελευταίο έτος της ανηλικότητάς τους, υπό δικαστική συμπαράσταση, εξ’ αιτίας ψυχικών, διανοητικών ή προβλημάτων σωματικής αναπηρίας.

Με γνώμονα την πολύχρονη εμπειρία μας στο ιδιαίτερο αυτό θέμα, αναλαμβάνουμε από την αρχή ολόκληρη τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, και προβαίνουμε σε κάθε απαραίτητη δικαστική και εξωδικαστική ενέργεια μέχρι τον διορισμό προσωρινού και οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη στον συμπαραστατούμενο.

Η σωματική και διανοητική κατάσταση ενός ενήλικου φυσικού προσώπου σε κάποιες περιπτώσεις κωλύει μόνιμα ή προσωρινά ή αναιρεί ολικά ή  μερικά την πραγματική του δυνατότητα να μεριμνά το ίδιο για τις υποθέσεις του και να προστατεύει τα έννομα συμφέροντά του.

Αυτό συμβαίνει όταν πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή είναι σωματικά ανάπηρο, καθώς και όταν το άτομο εκθέτει σε κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του, τον σύζυγό του, καθώς και τους ανιόντες και τους κατιόντες του λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού.

Η προστασία της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του πάσχοντα, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δικαίου της δικαστικής συμπαράστασης. Η παρεχόμενη προστασία και η διαδικασία παροχής της έχουν διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε εξ’ αιτίας της πάθησής του να μη θίγεται η προσωπικότητά του και οι συναλλαγές του και τα δικαιώματά του να προστατεύονται με γνώμονα το συμφέρον του.

Για την προάσπιση των συμφερόντων των ατόμων αυτών καθιερώθηκε ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης.

Μιλώντας για το θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης  αναφερόμαστε στη κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα πρόσωπο που έχει σοβαρά ψυχοδιανοητικά ή σωματικά προβλήματα δια δικαστικής απόφασης, κατά τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό περιέρχεται σε ολική ή μερική, δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει ανάγκη της συναίνεσης συγκεκριμένου προσώπου, δηλαδή του δικαστικού συμπαραστάτη, για την έγκυρη κατάρτιση όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών.

Το άρθρο 1667 Α.Κ., ορίζει τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να κινήσουν τη διαδικασία υποβολής του πάσχοντος υπό δικαστική συμπαράσταση με την κατάθεση σχετικής αιτήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδικάζεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.

Τα πρόσωπα αυτά είναι ο/η σύζυγος του πάσχοντος (εφόσον κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης αποδεικνύεται η ύπαρξη της έγγαμης συμβίωσης), τα τέκνα του και οι γονείς του, καθένας εκ των οποίων έχει αυτοτελές δικαίωμα, ακόμη και στην περίπτωση ανηλίκου του οποίου δεν ασκεί τη γονική μέριμνα.

Την αίτηση μπορεί να ασκήσει και ο ίδιος ο πάσχων, εφόσον πάσχει από σωματική αναπηρία, ενώ η σχετική διαδικασία κινείται και μάλιστα υποχρεωτικά από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, μετά την πληροφόρησή του από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα του πάσχοντος για την κατάσταση του τελευταίου και αφού πρώτα διαπιστώσει την ακρίβεια των παρασχεθέντων στοιχείων. Επιπλέον, την αίτηση μπορεί να ασκήσει και ο επίτροπος του ανηλίκου κατά το τελευταίο έτος της ανηλικότητάς του και μόνο όταν ο ανήλικος πάσχει από ψυχοδιανοητική διαταραχή.

Η  δικαστική συμπαράσταση διακρίνεται σε: α) στερητική και β) επικουρική

Στη στερητική συμπαράσταση, ο συμπαραστατούμενος αντιπροσωπεύεται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη τόσο για την επιχείρηση δικαιοπραξιών όσο και για τη διεξαγωγή δικών, για τις οποίες έχει κηρυχθεί ανίκανος με δικαστική απόφαση, ενώστην επικουρική ο συμπαραστατούμενος απαιτείται να έχει λάβει απλώς την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του δικαστικού του συμπαραστάτη για την επιχείρηση των αντίστοιχων ενεργειών.

Το δικαστήριο ανάλογα με την περίπτωση:

  • τον κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισμένες δικαιοπραξίες, γιατί κρίνει ότι αδυνατεί να ενεργεί γι’ αυτές αυτοπροσώπως (στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική)
  • ορίζει ότι για την ισχύ όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών του απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαράσταση (επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική)
  • αποφασίζει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.