Εξελίξεις

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1846 ΑΚ «Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομία μόλις γίνει η επαγωγή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1198», κατά δε το άρθρο 1847 ΑΚ «Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα ...

Διαβάστε περισσότερα

AIRBNB: Απαγορεύεται αν δεν επιτρέπεται στη Σύσταση ή τον Κανονισμό.

Με την υπ’ αριθμ. 16158/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απαγορεύτηκε η βραχυχρόνια επαγγελματική μίσθωση (τύπου ΑΙΡΒΝΒ) της διηρημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας της εναγομένης όπως και η χρήση αυτής ως τουριστικού καταλύματος, διότι όπως προκύπτει από το σκεπτικό της εν ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση έργου –Σύμβαση εργασίας : Διαφορές

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του ΑΚ και 6 του α.ν. 765/1943, που κυρώθηκε με την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει «μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας » ;

  Κατά το άρθρο 7 εδ. α ν. 2112/1920 “Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι` ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου”. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής “μονομερής ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανώνυμες Εταιρίες: Νέες ρυθμίσεις»

Με το νόμο 4548/2018, (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4587/2018) αναμορφώθηκε το  δίκαιο  των εμπορικών εταιρειών και ιδίως το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών, ύστερα από σχεδόν ένα αιώνα από τη θέση σε ισχύ του γνωστού νόμου 2190/1920. Σε αυτό ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή κληρονομιάς: Τι είναι το ευεργέτημα της απογραφής;

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1902 ΑΚ όσο ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά, μπορεί να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομιάς. Κατά δε ...

Διαβάστε περισσότερα

Μυστική Διαθήκη: Πότε θεωρείται έγκυρη;

Από το άρθρο 1738 του ΑΚ προκύπτει ότι μυστική διαθήκη είναι το έγγραφο που εγχειρίζει ο διαθέτης στο συμβολαιογράφο, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες, ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, ενώ απαιτείται και η προφορική δήλωση του διαθέτη ότι ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται την προεκλογική περίοδο;

Από την 26 Μαρτίου διανύουμε τη προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εκατοντάδες συμπολίτες μας επιθυμούν να εκτεθούν στη κρίση του εκλογικού σώματος και να αναζητήσουν το σταυρό προτίμησης μας στα πρόσωπα τους. Η πολιτεία ήδη από το 2010 έχει ...

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα μεταβολής επωνύμου του τέκνου εξαιτίας σοβαρών λόγων

Στο άρθρο 1505 του ΑΚ ορίζεται ότι: «Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το επώνυμο των τέκνων τους με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους. Η δήλωση γίνεται πριν από το γάμο, είτε σε συμβολαιογράφο, είτε στον λειτουργό, ενώπιον του οποίου ...

Διαβάστε περισσότερα

Καταβολή μισθώματος ως την τελεσιδικία απόφασης επί αγωγής αναπροσαρμογής αυτού

Η με αριθμ. 207/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου επάγεται επί των ζητημάτων που ανακύπτουν με την άσκηση αγωγής αναπροσαρμογής του μισθώματος κατ’ άρθ. 388 ΑΚ αλλά και επί  των αποτελεσμάτων από την καταβολή μειωμένου, μονομερώς από τον μισθωτή, μισθώματος, ...

Διαβάστε περισσότερα