Εξελίξεις

«ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 57 Α.Κ. «Όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αν η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνει, το δικαίωμα αυτό ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο άρθρο 144 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι: «1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή τα δικαστήρια αρχίζουν από την επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή μετά τη συντέλεση του γεγονότος που αποτελεί την ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1846 ΑΚ «Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομία μόλις γίνει η επαγωγή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1198», κατά δε το άρθρο 1847 ΑΚ «Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα ...

Διαβάστε περισσότερα

AIRBNB: Απαγορεύεται αν δεν επιτρέπεται στη Σύσταση ή τον Κανονισμό.

Με την υπ’ αριθμ. 16158/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απαγορεύτηκε η βραχυχρόνια επαγγελματική μίσθωση (τύπου ΑΙΡΒΝΒ) της διηρημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας της εναγομένης όπως και η χρήση αυτής ως τουριστικού καταλύματος, διότι όπως προκύπτει από το σκεπτικό της εν ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση έργου –Σύμβαση εργασίας : Διαφορές

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του ΑΚ και 6 του α.ν. 765/1943, που κυρώθηκε με την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει «μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας » ;

  Κατά το άρθρο 7 εδ. α ν. 2112/1920 “Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι` ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου”. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής “μονομερής ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανώνυμες Εταιρίες: Νέες ρυθμίσεις»

Με το νόμο 4548/2018, (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4587/2018) αναμορφώθηκε το  δίκαιο  των εμπορικών εταιρειών και ιδίως το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών, ύστερα από σχεδόν ένα αιώνα από τη θέση σε ισχύ του γνωστού νόμου 2190/1920. Σε αυτό ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή κληρονομιάς: Τι είναι το ευεργέτημα της απογραφής;

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1902 ΑΚ όσο ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά, μπορεί να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομιάς. Κατά δε ...

Διαβάστε περισσότερα

Μυστική Διαθήκη: Πότε θεωρείται έγκυρη;

Από το άρθρο 1738 του ΑΚ προκύπτει ότι μυστική διαθήκη είναι το έγγραφο που εγχειρίζει ο διαθέτης στο συμβολαιογράφο, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες, ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, ενώ απαιτείται και η προφορική δήλωση του διαθέτη ότι ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται την προεκλογική περίοδο;

Από την 26 Μαρτίου διανύουμε τη προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εκατοντάδες συμπολίτες μας επιθυμούν να εκτεθούν στη κρίση του εκλογικού σώματος και να αναζητήσουν το σταυρό προτίμησης μας στα πρόσωπα τους. Η πολιτεία ήδη από το 2010 έχει ...

Διαβάστε περισσότερα